Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden THE GIFTMAKERS

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen van THE GIFTMAKERS B.V. (verder te noemen THE GIFTMAKERS) die tot stand komen tussen u (verder te noemen KLANT) en THE GIFTMAKERS. Deze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van THE GIFTMAKERS gevestigd te Haarlem zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te AMSTERDAM.
 2. Toepasselijkheid van de door de KLANT gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 2 – Prijzen

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
 2. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
 3. De transport/verzendkosten komen voor rekening van KLANT.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op de eerste van de navolgende data:

a. datum waarop de mondelinge dan wel schriftelijke aanvaarding van de offerte door KLANT is gedaan of

b. datum waarop THE GIFTMAKERS een begin met de uitvoering van de opdracht maakt of

c. datum waarop KLANT de eerste termijn betaalde.

2. Na het tot stand komen van de overeenkomst kunnen geen wijzigingen meer worden doorgevoerd op de productconcepten. Wanneer de KLANT toch wijzigingen wil doorvoeren zal THE GIFTMAKERS op verzoek van de KLANT alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht een meerprijs in rekening te brengen.

Artikel 4 – Samples

Door THE GIFTMAKERS getoonde en verstrekte monsters, voorbeelden, modellen, afbeeldingen etc. dienen geacht te worden slechts te zijn getoond of te zijn verstrekt bij wijze van aanduiding en/of verduidelijking. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van de monsters, de voorbeelden, de modellen of afbeeldingen afwijken. Opgaven van afmetingen, kwaliteit enz. gelden slechts bij benadering tenzij schriftelijk anders uitdrukkelijk is medegedeeld. Voor lichte kleurafwijkingen kan THE GIFTMAKERS niet instaan. THE GIFTMAKERS is bevoegd zaken te leveren die op die punten afwijken van de in de overeenkomst omschreven zaken.

Artikel 5 – Levering

 1. De bestelling wordt op het door KLANT opgegeven adres afgeleverd. Aflevering geschiedt op één adres, tenzij anders overeengekomen. De leveringstermijn en –kosten zijn apart op de offerte vermeld.
 2. Indien KLANT de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.
 3. Indien KLANT zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening. Het afleveradres kan tot 7 dagen voor aflevering schrifelijk worden gewijzigd. Acceptatie door THE GIFTMAKERS zal schriftelijk plaatsvinden.

Artikel 6 – Risico tijdens en na transport

Gedurende het transport van de producten zal THE GIFTMAKERS het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op KLANT overgaan.

Artikel 7 – Garanties

 1. KLANT dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort KLANT te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de opdrachtbevestiging vermelde specificaties, zal THE GIFTMAKERS binnen dagen 30 na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat de betreīende producten worden vervangen of hersteld. Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreīende product zelf een garantie geeft van meer dan 14 dagen.
 3. Na verloop van de in lid 2 genoemde garantietermijn is THE GIFTMAKERS gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
 4. De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van THE GIFTMAKERS, KLANT of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreīende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 8 – Betaling

 1. Facturen van THE GIFTMAKERS dienen, tenzij anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.
 2. THE GIFTMAKERS gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.
 3. In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de KLANT, ongeacht of THE GIFTMAKERS ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
 4. In geval van niet tijdige betaling is de KLANT de Nederlandse wezelijke handelsrente verschuldigd.

Artikel 9 – Incassokosten

Wanneer KLANT in gebreke blijft aan de betalingsverplichtingen te voldoen, kan THE GIFTMAKERS niet alleen aanspraak maken op de wezelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die THE GIFTMAKERS moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom. Zoals vastgesteld in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten; als THE GIFTMAKERS kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10 – Zekerheid

 1. Indien er goede grond bestaat dat de KLANT zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de KLANT verplicht op eerste verzoek van THE GIFTMAKERS, terstond genoegzame, in de door THE GIFTMAKERS gewenste vorm, zekerheid te stellen en zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de KLANT daaraan niet voldaan heeft, is THE GIFTMAKERS gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
 2. Indien de KLANT, aan een verzoek als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn uitstaande verplichtingen direct opeisbaar.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. THE GIFTMAKERS blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. THE GIFTMAKERS behoudt zich het eigendom voor van alle geleverde zaken, totdat KLANT al onze vorderingen voor door ons aan de KLANT krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de KLANT verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van de vorderingen wegens tekort schieten zijdens de KLANT in de nakoming van zodanige overeenkomsten, heeft voldaan.
 2. Indien geleverde zaken waar ons eigendomsvoorbehoud nog op rust worden verwerkt, bewerkt, of vermengd, verkrijgen wij voor een gelijke waarde terstond het recht van mede-eigendom op de zaak/zaken waarin die zijn geïncorporeerd.
 3. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie of overlijden van KLANT, door KLANT of diens erfgenamen enige op hem jegens ons rustende verplichting niet nakomt, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het eventueel onbetaald gebleven deel van het geleverde te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op KLANT direct en volledig opeisbaar zijn.
 4. De zaken kunnen door KLANT in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
 5. Indien KLANT zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, zijn wij gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij KLANT of derden, die zaken voor KLANT houden, weg te halen of weg te doen halen. KLANT is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straīe van een boete van 10% van het door hem aan ons verschuldigde bedrag per dag.
 6. Tot zekerheid van correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht – door het ontstaan der vordering – op al die zaken waarin de door ons geleverde stoffen zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door KLANT getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de wet.

Artikel 12 - Ontbinding/bevrijding

 1. Indien KLANT niet, niet behoorlijk of tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht doorvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of onder curatelestelling van KLANT of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is THE GIFTMAKERS naar haar keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. THE GIFTMAKERS is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.
 2. Indien de behoorlijke nakoming door THE GIFTMAKERS ten gevolge van één of meerdere omstandigheden, die niet voor rekening van THE GIFTMAKERS komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft THE GIFTMAKERS het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien KLANT, nadat THE GIFTMAKERS hem daartoe een termijn van acht dagen heeft gesteld, niet aan aflevering meewerkt, wordt THE GIFTMAKERS geacht aan al haar verbintenissen te hebben voldaan.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. De (intellectuele eigendom)rechten met betrekking tot de producten, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij THE GIFTMAKERS, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie THE GIFTMAKERS niet gelieerd is.
 2. KLANT mag (delen van) de offerte niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

Artikel 14 – Schadevergoeding

 1. THE GIFTMAKERS is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is, in welk geval haar aansprakelijkheid altijd beperkt is tot de factuurwaarde van de levering waar de gepretendeerde schade betrekking op heeft.
 2. THE GIFTMAKERS bedingt alle wezelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens KLANT kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

Artikel 15 – Wijzigingen

 1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. De administratie van THE GIFTMAKERS geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door KLANT gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 3. THE GIFTMAKERS is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met KLANT door een enkele kennisgeving aan KLANT aan een derde over te dragen.
 4. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. THE GIFTMAKERS zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze formumkeuze is uitsluitend ten bate van THE GIFTMAKERS en ontneemt haar niet het recht om de KLANT voor enige andere bevoegde rechter te doen dagvaarden. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door THE GIFTMAKERS aangepast worden. THE GIFTMAKERS adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

Artikel 17 – Nederlandse tekst

De Nederlandse tekst van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden prevaleert boven de vertaling daarvan.

 

THE GIFTMAKERS

Parklaan 84 | 2011KZ Haarlem | Netherlands

+31 6 51107192

info@thegiftmakers.nl

Kvk: 60887974

VAT: NL854104495B01

BANK ING: NL40 INGB 0006547867